دپارتمان ها


امکان برقراری تماس با تمامی دپارتمان های بازرگانی، کنترل کیفیت و برنامه ریزی، مالی، واحد تولید مونتاژ و واحد مشاوره و فروش فراهم می باشد.

شبکه های اجتماعی


حضور پر رنگ ما را در شبکه های اجتماعی نظاره گر باشید.

واحد مشاوره و فروش

تلفن ثابت: 2-05132626951
تلفن همراه: 09151108036 - 09198349276
نمابر: 05132625563
ایمیل:lidoma(at)lidoma.org
آدرس: مشهد، کیلومتر 3 جاده کلات، ورودی 2گرجی علیا، کوچه صنعت بعد از صنعت 2
 

سایر دپارتمان ها:

شرکت مبلمان اداری لیدوما

بازرگانی:

تلفن ثابت:104-05132626951
تلفن همراه: 09151108036 - 09198349276
شرکت مبلمان اداری لیدوما

کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی:

تلفن ثابت: 120-05132626951
تلفن همراه: 09151052454
شرکت مبلمان اداری لیدوما

مالی:

تلفن ثابت: 107-05132626951
تلفن همراه: 09158932156
شرکت مبلمان اداری لیدوما

تولید و مونتاژ:

تلفن ثابت: 109-05132626951
تلفن همراه: 09155806778