اولین کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ با حضور استاد میرشاهی