شرکت لیدوما به منظورارائه خدمات بیشتر و گردهمآوری افراد توانمند آمادگی خود را در جهت جذب و استخدام متقاضیان همکاری اعلام می دارد.

فرم استخدام